Adatvédelmi Szabályzat

A MiniBUD Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója

Tartalomjegyzék

A MiniBUD Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója

1.  Az Adatkezelõ megnevezése, elérhetõségei

2.  Az Adatkezelõ informatikai szolgáltatóira vonatkozó információk

3.  Az Adatkezelõ által a Weboldalon végzett adatkezelés

4.  Fogalom meghatározások

5.  Adatfeldolgozás és adattovábbítás

6.  Adatbiztonsági intézkedések

7.  Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetõsége

8.  Cookie-k kezelése

9.  A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogorvoslat

 

 

Az 1. pontban meghatározott Szolgáltató a minibud.hu internetes weboldalon (továbbiakban, mint Weboldal) online foglalási és értékesítési tevékenységet végez a gyûjtõ-terítõ airport shuttle szolgáltatása nyújtása érdekében (továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tájékoztatásért, a Szolgáltató és Ön között létrejövõ szerzõdéses feltételek megismerése érdekében kérjük olvassa el az itt található általános szerzõdési feltételeket.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban mint Adatkezelõ) ezúton tájékoztatja Önt, mint a Szolgáltatást igénybe vevõ megrendelõket (utasokat), Weboldal böngészõit és egyéb látogatókat (a továbbiakban mint Felhasználókat) a Szolgáltatás nyújtásával és a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirõl és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseirõl, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetõségeirõl.

 

Az Adatkezelõ az Ön, mint Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet - továbbiakban GDPR), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen adatkezelési szabályzatnak (továbbiakban, mint Nyilatkozat) megfelelõen kezeli.

 

A Weboldal használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja a Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelõ tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten elfogadja, hogy az Adatkezelõ az általa megadott személyes adatait a jelen Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa.

 

 

 

1.   Az Adatkezelõ megnevezése, elérhetõségei

 

Az Adatkezelõ neve: MiniBUD Kft.


Az Adatkezelõ székhelye: (H-1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér, T1 Terminál E215.. Az Adatkezelõ email címe: info@minibud.hu

Az Adatkezelõ cégjegyzékszáma: 01-09-991638

 

Az Adatkezelõ adószáma: 25426864-2-43

 

Az Adatkezelõ telefonszáma: +36 1 550 0000 URL: https://minibud.hu/

 

2.   Az Adatkezelõ informatikai szolgáltatóira vonatkozó információk

 

Tárhely szolgáltató:

 

Neve: Sysmon Kft.

 

Címe: 2162 Õrbottyán, Kodály Zoltán utca 4. E-mail címe: info@sysmon.hu

Weboldala: https://sysmon.hu

 

 

Virtuális szervereinek üzemeltetõje:

 

Neve: Sysmon Kft.

 

Címe: 2162 Õrbottyán, Kodály Zoltán utca 4. E-mail címe: info@sysmon.hu

Weboldala: https://sysmon.hu

 

 

Fizikai szervereinek üzemeltetõje:

 

Neve: Invitech Megoldások Zrt. Címe: 2040 Budaörs, Edison utca 4. E-mail címe: kapcsolat@invitech.hu

Weboldala: https://www.invitech.hu/


3.   Az Adatkezelõ által a Weboldalon végzett adatkezelés

 

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében az alábbiak szerint kezeli a Szolgáltatást igénybe vevõ Felhasználók, azaz az utasok adatait:

 

Tevékenység

Szolgáltatás megrendelése

Adatkezelés célja

Szolgáltatási szerzõdés teljesítése

Adatok forrása

Szerzõdõ fél, azaz utas

Érintett

Szerzõdõ fél, azaz utas

 

 

Adatok típusa

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám, webazonosító (ország, IP cím, böngészõ

típusa) , bankkártya adatok (bankkártyára írt név, bankkártya száma, bankkártya lejárati

ideje és biztonsági kód)

Adatkezelés jogalapja

Szerzõdés teljesítése, amelyben az érintett, azaz az utas szerzõdõ fél

Érintett szerzõdés

ÁSzF

Adatkezelés kezdete

Megrendelés leadásakor

 

 

Adatkezelés vége

8 év a számviteli adatokra (amelyek: név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám), webazonosító 1 évig õrzendõ , bankkártya adatokat nem tároljuk (a banki fizettetést

végzõ cég, mint számviteli adat 8 évig õrzi)

Megõrzési idõ

Számviteli törvény

[webazonosító megõrzési ideje 1 év

 

 

Megõrzés (tárolás) helye

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, járatszám: fizikai szervereinket üzemeltetõ cég székhelyén található szerveren

Bankkártya adatok tárolása a bankkártya fizettetõ cégnél, annak szabályzata alapján webazonosító: tárhelyszolgáltató székhelyén található szerveren

 

Érintettek jogai

hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, adathordozás, törlés (kivéve számviteli adatok)

 

Joggyakorlás módja

 

e-mail, postai levél, személyes eljárás

Adatok továbbítása

könyvelõ iroda, banki fizettetést végzõ cég

 

Továbbított adatok törlésének igazolása

 

Jegyzõkönyvezve

 

A Szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési idõtartam lejártával az Adatkezelõ a nyilvántartásból - személyes adatokat nem tartalmazó jegyzõkönyv felvétele mellett - törli.

 

Az Adatkezelõ nem vállal felelõsséget az utas által szolgáltatott adatok helytelenségébõl vagy hiányosságából eredõ károkért.

 

Az Ön adatait az Adatkezelõ az illetékes hatóságoknak vagy bíróságnak csak azok megkeresésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által elõírt esetekben adja ki. Személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, és hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstõl, felhasználástól,


megváltoztatástól vagy a jogszerûtlen törléstõl az Adatkezelõ megóvja, minden tõle telhetõt – ideértve az indokolt mûszaki-biztonsági lépéseket is – megtesz. Különleges figyelmet fordít az Adatkezelõ a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. A PCI ISS minõsítés szigorú auditált rendszerekre vonatkozó szabályzata rögzíti az adatok megõrzésének kötelezõ idejét, - amely a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése szerinti idõ, amely a Szolgáltatás teljesítését követõ 8 év - azok elmentésének és továbbításának módját.

 

Az Ön személyes adatait az Adatkezelõ marketing célra nem használja fel, ilyen célból az Adatkezelõ nem kezeli.

 

A Weboldalon keresztül bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelõvel. Az Adatkezelõvel való kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok törlésére a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásakor, de legkésõbb 1 év elteltével, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követõ 30 napon belül kerül sor.

 

Az Adatkezelõ a webazonosítókat statisztikai felhasználás céljából 1 évig õrzi, amennyiben Ön korábban nem kéri ezek törlését. Az Adatkezelõ által készített statisztikák személyes adatoktól mentesek.

 

4.   Fogalom meghatározások

 

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható

 

2. adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

4. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelõen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

 

5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel.

 

 

 

5.   Adatfeldolgozás és adattovábbítás

 

Adatkezelõ a 2. pontban meghatározott informatikai szolgáltatóin kívül könyvelõirodát és contact centert bíz meg adatfeldolgozói tevékenységgel a szolgáltatások könyvelése, információnyújtás és a szolgáltatások megrendelése kapcsán.


Könyvelési szolgáltatásokat az alábbi cég végzi:

 

ZTB Consulting Kft.

 

székhely: 5400 Mezõtúr, Eper utca 52.

 

cégjegyzékszám: 16-09-010192

 

adószám: 14364167-2-16

 

 

 

Amennyiben a felhasználó telefonon szeretne információt kérni, vagy szolgáltatást megrendelni, úgy hívásait a Balla Média Kft. kezeli.

 

Balla Média Kft.

 

székhely: 2615 Csõvár, Madách utca 1.

 

cégjegyzékszám: 13-09-193015

 

adószám: 14877360-2-13

 

 

 

Ön, mint Felhasználó (utas) a Weboldalon a Szolgáltatást online fizetéssel fizeti ki. Az Adatkezelõ a biztonságos banki tranzakció lebonyolítása érdekében a bankkártya adatokat (bankkártyára írt név, bankkártya száma, bankkártya lejárati ideje és biztonsági kód) az alábbi online banki tranzakciókkal foglalkozó társaságnak továbbítja az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával:

 

SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. cégjegyzékszám: 01-17-000672

adószám: 23106554- 2-43

 

adatvédelmi tájékoztató: https://www.six-payment-services.com/classic/en/services/legal/privacy- statement.html

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelõ bankkártya adatokat nem tárol, azokat a megadással egyidejûleg továbbítja a fentiekben rögzített társaságnak (adatfeldolgozónak). . Az adatfeldolgozás módja: gépi adatfeldolgozás. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a Számviteli törvény 169. § (1) bekezdésében meghatározott ideig kezeli Magyarországon.

 

 

 

6.   Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelõ megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR 32. cikkében foglalt rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelõ minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a


jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelõ számítástechnikai rendszerei részben székhelyén (kliens oldali infrastruktúra), másfelõl és adatmegõrzési helye tekintetében a fizikai szervereit üzemeltetõ Invitech Megoldások Zrt. szervertermében találhatók meg (szerver oldali infrastruktúra).

 

 

 

7.   Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetõsége

 

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az idõponttól válik hatályossá, amikor az a Weboldalon megjelenik. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelõ külön értesítést nem küld, de a Nyilatkozat fejlécében közli az utolsó módosítás, frissítés dátumát.

 

 

 

8.   Cookie-k kezelése

 

A Weboldal használata során az Ön böngészõprogramja cookie-kat tárol a számítógép merevlemezén. A megrendelés során az Adatkezelõ az Ön által használt böngészõ és számítógép weboldalunknak küldött adatait tárolja annak érdekében, hogy a megrendelés különbözõ fázisaiban megadott adatok a következõ oldalra lépéskor ne vesszenek el. A Weboldal kizárólag session (munkamenet) cookie-kat és anonimizált Google Analytics statisztikai mérõkódokat telepít a Felhasználó böngészõjébe, amelyek elengedhetetlenek az oldal normál mûködéséhez és fontosak az anonimizált látogatottsági adatok gyûjtéséhez. A munkamenet cookie-k a munkamenet végén törlõdnek automatikusan, míg a Google Analytics mérõkódjai 2 évig tárolódnak az Ön számítógépén. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, azokat törölheti a böngészõje beállításai alatt.

 

 

 

9.   A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogorvoslat

 

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a MiniBUD Kft. 1. pontban meghatározott, bármely elérhetõségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

 

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

 

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 

a)  az adatkezelés céljai;

 

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

 

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama;

 

e)   az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;


f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az

1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

 

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az

1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

 

A személyes adatok törlésének joga

 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 

a)               személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyûjtöttük; vagy

 

b)               nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy

 

c)               tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

 

d)               a személyes adatok kezelése nem jogszerûen történik; vagy

 

e)               személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés idõtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megõrzésére minket jogszabály kötelez.

 

A fentiek alapján Ön kizárólag a webazonosítók, cookiek, és a kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatinak törlését kérheti, amelynek kérelmezése esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga

 

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 

a)               úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

 

b)               a személyes adatok kezelése nem jogszerûen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

 

c)               személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyûjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

 

d)               Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.


A tiltakozás joga

 

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetõségen keresztül.

 

Az Adatkezelõ a kérelmére a lehetõ legrövidebb idõ alatt, de legkésõbb a kérelme beérkezését követõ 30 napon belül válaszolni fog.

 

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelõ válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság elõtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

Utoljára frissítve: [*]

Kapcsolat
Kapcsolat
Kérdés vagy probléma esetén vegye fel velünk a kapcsolatot. Kollégáink a nap 24 órájában fogadják hívásaikat és válaszolnak üzeneteikre.
GY.I.K.
GYIK
A gyakran ismételt kérdések segítenek Önnek abban, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseire gyorsan és könnyen választ kapjon.